01 آبان 1400
En | 

مصوبات جلسه مورخ 1400/01/17 کارگروه امور زیربنایی،توسعه روستایی،عشایری و شهری،محیط زیست و آمایش سرزمین

مصوبات جلسه مورخ 99/9/12 کارگروه امور زیربنایی ، توسعه روستایی ، عشایری و شهری ، محیط زیست و آمایش سرزمین

مصوبات جلسه مورخ 99/08/25 کارگروه امور زیربنایی ، توسعه روستایی ، عشایری و شهری ، محیط زیست و آمایش سرزمین

مصوبات جلسه مورخ 99/07/24 کارگروه امور زیربنایی ، توسعه روستایی ، عشایری و شهری ، محیط زیست و آمایش سرزمین

مصوبات جلسه مورخ 99/06/16 کارگروه امور زیربنایی ، توسعه روستایی ، عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست

مصوبات جلسه مورخ 99/5/22 کارگروه امور زیربنایی ، توسعه روستایی ، عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست

مصوبات جلسه مورخ/99/4/21 (صورتجلسات طرح های هادی شهرهای کرسف و نوربهار مورخ 99/4/21)

مصوبات جلسه مورخ 99/4/11 کارگروه امور زیربنایی ، توسعه روستایی ، عشایری ،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست

مصوبات جلسه مورخ 99/3/7 کارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ،شهری و آمایش سرزمین ومحیط زیست 

مصوبات کارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ،شهری ،آمایش و محیط زیست استان در سال 98​
اولین جلسه کارگروه در سال 96: دعوت نامه، نامه ارسال صورت جلسه، صورت جلسه و مصوبات
دومین جلسه کارگروه در سال 96 : دعوت نامه، نامه ارسال صورت جلسه، صورت جلسه و مصوبات
سومین جلسه کارگروه در سال 96 : دعوت نامه ، نامه ارسال صورت جلسه، صورت جلسه و مصوبات
چهارمین جلسه کارگروه در سال 96 : دعوت نامه ، نامه ارسال صورت جلسه، صورت جلسه ومصوبات
پنجمین جلسه کارگروه در سال 96 :دعوت نامه ، نامه ارسال صورت جلسه، صورت جلسه ومصوبات
ششمین جلسه کارگروه در سال 96 :دعوت نامه ، نامه ارسال صورت جلسه، صورت جلسه ومصوبات