01 آبان 1400
En | 

ماده 8- اعضاي كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي به شرح زير تعيين مي‌شوند:
الف- معاون هماهنگي امور عمراني استاندار (رئيس)
ب- مدير كل راه و شهرسازي(دبير)
ج- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
د- مدير كل مديريت بحران استان
هـ- مدير كل جهاد كشاورزي
و- مدير كل صنعت، معدن و تجارت
ز- مدير عامل شركت توزيع نيروي برق
ح- مدير كل ارتباطات و فناوري اطلاعات
ط- مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان
ي- مدير كل حفاظت محيط زيست
ك- يكي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان
ل- مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
م- مدير عامل شركت گازاستان
ن- مدير كل ثبت اسناد و املاك
س- نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در استان به انتخاب وزير
ع- مدير كل نوسازي مدارس
ف- مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي
ص- رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان
ق- مدير كل استاندارد
ر- مدير عامل شركت آب منطقه اي
ش- مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري
ت- مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي

ماده 9- وظايف كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي‌شود:
الف- طرح‌هاي توسعه عمران شهري، مجموعه‌هاي شهري، طرح هاي جامع ناحيه‌اي، طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و مرمت بافتهاي قديمي و فرسوده استان به استثناي وظايف كميسيون ماده(5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
ب- وظايف مرتبط با اجراي آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها.
ج- طرح‌هاي هادي و جامع شهرها، طرح‌هاي فضاهاي شهري (طراحي شهري) و روستايي.
د- برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در استان.
هـ- برنامه‌هاي توسعه حمل ونقل استان، كنترل ونظارت بر حمل ونقل كالا و مسافر و ارتقاي بهره‌وري و افزايش ايمني در فعاليت‌هاي مختلف حمل ونقل.
و- توسعه سيستم‌هاي انتقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآورده‌هاي نفتي.
ز- محافظت از بناها و فضاهاي باارزش فرهنگي و تاريخي در استان.
ح- طرح‌هاي پدافند غيرعامل در استان.
ط- برنامه‌هاي توسعه كمي و كيفي مسكن استان.
ي- ساماندهي فضاها و سكونتگاه هاي روستايي و پروژه‌هاي بزرگ عمراني.