03 مهر 1400
En | 


تاریخ به روز رسانی:94/6/30

مشخصات قراردادهاي از محل طرحهاي ملي


رديف

دستگاه اجرايي طرح

شماره طرح

عنوان طرح

شماره قرارداد

موضوع قراردا

پيشرفت فيزيكي قرارداد

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

اهداف كمي

واحد

شركت


8

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

17454

اجراي ادامه عمليات تعريض و بهسازي پليس راه زنجان - سه راهي طارم از کيلومتر 650+4 الي 000+6 واقع در شهرستان زنجان

72.52

23,983,347,685

12

1.35

کيلومتر

فني مهندسي سازه آذين زنجان


10

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

15456

قرارداد حمل و پخش و کوبيدگي آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-19 و 0-25 جهت تقاطع غير همسطح بناب

14.39

1,390,000,000

4

13900.00

تن

زنجان رهساز


11

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

15460

خريد تني آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-25 و 0-19 در پاي کارخانه جهت پروژه تقاطع غير همسطح بناب

5.64

30,744,060,000

4

21027.00

تن

زنجان رهساز


12

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

22483

بهسازي محور بناب (زنجان ) - گيلوان - منجيل

95.26

39,283,714,162

24

11.65

کيلومتر

راه و ساختماني يولساز زنجان


13

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

23532

عمليات بهسازي محور زنجان-گيلوان-منجيل قطعه 2(ج)

21.92

##############

30

8.50

کيلومتر

راه و ساختماني سلانسر


14

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

25659

ادامه تعريض و بهسازي پليس راه زنجان - سه راهي طارم قطعه (2)

71.85

10,998,000,000

18

4.90

کيلومتر

فني مهندسي سازه آذين زنجان


15

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

3073

سه راهي سرخه ديزج - گيلوان

100.00

46,665,000,000

24

21.87

کيلومتر

راه و ساختماني سلانسر


16

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

6192

خريد تني آسفالت بيندر با دانه بندي 0-19 جهت پروژه محور گيلوان - منجيل قطعه دوم

0.00

22,680,000,000

5

15750.00

تن

راه و ساختماني يولساز زنجان


17

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

6194

پخش و کوبيدگي آسفالت بيندر با دانه بندي 0-19 جهت پروژه محور گيلوان - منجيل قطعه دوم

0.00

1,199,470,000

5

15750.00

تن

راه و ساختماني يولساز زنجان


18

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

7218

تقاطع غير هم سطح سه راهي طارم ( بناب )

31.98

26,937,000,000

18

3.34

کيلومتر

سازه گستر شاديان


19

وزارت راه و شهرسازي

40702123

بهسازي راه اصلي منجيل -سه راهي طارم

8120

تکميل عمليات اجرايي محور سرخه ديزج - گيلوان

100.00

9,799,020,000

12

1.00

کيلومتر

راه و ساختماني سلانسر


36

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

15712

حمل و پخش و کوبيدگي آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-19 و 0-25 محور زنجان - بيجار ق 2

0.00

1,390,000,000

4

6318.18

تن

ساختماني کاراکتر


37

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

15713

خريد تني آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-19 و 0-25 در پاي کارخانه جهت پروژه محور زنجان - بيجار ق 2

0.00

15,920,000,000

4

12000.00

تن

ساختماني کاراکتر


38

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

15751

عمليات اجرايي باند دوم محور زنجان-بيجار

21.08

##############

30

21.50

کيلومتر

پايدارسازان افشار


39

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

27865

پروژه احداث راه فرعي دندي - قره درق

14.44

58,489,200,000

18

10.20

کيلومتر

مهندسي راه و ابنيه بزرگ راه


41

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

357

پروژه بهسازي محور زنجان –دندي – تخت سليمان

77.10

89,710,993,811

20

5.50

کيلومتر

ساختماني کاراکتر


42

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

358

تعريض وچهار باند نمودن 1.300 کيلومتر اول محور زنجان – بيجار

62.60

21,070,000,000

18

1.30

کيلومتر

چانقل


43

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

46069

حمل و پخش و کوبيدگي آسفالت بيندر با دانه بندي 0-25 جهت پروژه محور زنجان - بيجار - دندي

100.00

1,189,920,000

3

13400.00

تن

ساختماني کاراکتر


44

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

46075

خريد تني آسفالت بيندر با دانه بندي 0-25 جهت پروژه محور زنجان - بيجار - دندي و واريانت الحاقي

100.00

23,332,080,000

3

13400.00

تن

ساختماني کاراکتر


45

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

6655

حمل و پخش و کوبيدگي آسفالت با دانه بندي 25-0 محور زنجان - دندي و واريانت

100.00

1,189,920,000

3

13400.00

تن

ساختماني کاراکتر


46

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

6656

خريد تني آسفالت بيندر با دانه بندي 25- 0در پاي کارخانه جهت پروژه محور زنجان - دندي و واريانت

100.00

23,332,080,000

3

13400.00

تن

ساختماني کاراکتر


47

وزارت راه و شهرسازي

40702611

بهسازي راه اصلي زنجان - تکاب و زنجان - بيجار

7017

احداث پل 7دهانه 10 متري رودخانه حلب محور زنجان - دندي - قره درق

0.00

25,000,000,000

7

1.00

دستگاه

راه و ساختمان عصر ساختار قلعه


48

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

14076

خريد تني آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-25 و 0-19 در پاي کارخانه جهت پروژه تقاطع غير همسطح سجاس

0.00

27,714,232,000

3

18923.00

تن

پيمان راه همدان


49

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

14077

حمل و پخش و کوبيدگي آسفالت بيندر و توپکا با دانه بندي 0-25 و 0-19 تقاطع غير همسطح سجاس

0.00

1,390,000,000

3

13900.00

تن

پيمان راه همدان


50

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

17455

تکميل احداث پل تقاطع غير همسطح سجاس و رمپ و لوپ مربوطه

0.00

23,892,028,270

12

4.50

کيلومتر

فني مهندسي سازه آذين زنجان


52

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

1998

احداث کنارگذر شهر قيدار و تقاطعات مربوطه

0.13

##############

36

18.30

کيلومتر

جهادنصرزنجان


53

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

27875

احداث پل تقاطع غير همسطح سجاس و رمپ و لوپ هاي مربوطه

42.56

13,746,246,677

12

4.50

کيلومتر

فني مهندسي سازه آذين زنجان


54

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

36359

بهسازي مسير موجود و احداث باند دوم سلطانيه قيدار کبودرآهنگ

0.02

##############

24

32.24

کيلومتر

جهادنصرزنجان


55

وزارت راه و شهرسازي

40702669

احداث باند دوم کبودر آهنگ-قيدار-سلطانيه

39547

بهسازي و احداث باند جديد محور سلطانيه قيدار کبودر آهنگ (ق 4)

2.27

##############

24

22.00

کيلومتر

پيمان راه همدان