| 04 آذر 1399
En | 

تــعــداد خــانــوار (آمار 1385)

 

طــول راه

نـام
شهرستان

آسفالت روستائی

آسفالت فرعی و اصلی

شنی

دسترسي

جمع كل
روستاها
شهرستان

 

آسفالت روستائی

آسفالت فرعی و اصلی

شنی

دسترسي

جمع كل
خانوار
شهرستان

 

آسفالت روستائی

آسفالت فرعی و اصلی

شنی

دسترسي

جمع كل
راههای
شهرستان

بالاي

زیر

بالاي

زیر

بالاي

زیر

بالاي

زیر

 

بالاي

زیر

بالاي

زیر

بالاي

زیر

بالاي

زیر

 

بالاي

زیر

بالاي

زیر

بالاي

زیر

بالاي

زیر

20

20

20

20

20

20

20

20

 

20

20

20

20

20

20

20

20

 

20

20

20

20

20

20

20

20

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

 

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

 

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

خانوار

زنجان

156

13

18

1

22

12

17

18

257

 

18479

158

3835

5

996

132

482

213

24300


764.7

41

230

15

161.1

39

75.7

94.8

1421.3

ابهر

44

5

1

0

5

5

0

4

64


6657

62

1467

0

448

38

0

33

8705

 

235.8

34

4

0

34.9

19.2

0

15.5

343.4

خدابنده

129

6

25

1

40

22

5

4

232

 

20061

77

4767

18

1653

183

189

36

26984


573.7

23.3

222.5

10

166.7

88.4

12

18

1114.6

خرمدره

12

2

0

0

0

0

2

0

16


2663

23

0

0

0

0

62

0

2748

 

62.4

11.5

0

0

0

0

5

0

78.9

ماهنشان

58

7

10

1

17

5

20

10

128

 

4816

64

907

15

730

49

1099

133

7813

 

291.1

41.6

166

23

103

14.5

115.9

58.5

813.6

طارم

36

1

23

3

10

4

7

4

88

 

3851

19

3833

27

476

29

434

57

8726

 

139.9

10

155.9

4.2

68.7

8.3

58.8

30

475.8

ايجرود

59

5

1

0

2

5

0

5

77

 

7857

58

115

0

182

60

0

41

8313

 

272.9

24.5

11

0

6.5

13.8

0

25.8

354.5

سلطانیه

30

3

3

0

2

1

3

4

46

 

4171

22

1235

0

62

5

103

34

5632

 

176.8

4.2

20

 

8.5

4

38.5

26.7

278.7

كل اسـتان

524

42

81

6

98

54

54

49

908


68555

483

16159

65

4547

496

2369

547

93221


2517

190

809

52.2

549

187.2

306

269

4880.8

تعداد كل روستا هاي برخوردار از آسفالت روستائی

566


تعداد كل خانوار برخوردار از آسفالت روستائی

69038


طول كل راههاي آسفالت روستائی

2707.4تعداد كل روستاهاي برخوردار از آسفالت فرعی و اصلی

87


تعداد كل خانوار برخوردار از آسفالت فرعی و اصلی

16224


طول كل راههاي آسفالت فرعی و اصلی

861.6تعداد كل روستا هاي برخوردار از راه شني

152


تعداد كل خانوار برخوردار از راه شني

5043


طول كل راههاي شني

736.6تعداد كل روستا هاي برخوردار از راه دسترسي

103


تعداد كل خانوار برخوردار از راه دسترسي

2916


طول كل راههاي دسترسي

575.2تعداد كل روستا هاي برخوردار از راههای روستائی

821


تعداد كل خانوار برخوردار از راه راههای روستائی

76997


طول كل راههاي روستائی

4019.2تعداد كل روستا هاي برخوردار از راههای روستائی و اصلي

908


تعداد كل خانوار برخوردار از راه راههای روستائی و اصلي

93221


طول كل راههاي روستائی و اصلي

4880.8