03 مهر 1400
En | 

 

تاريخ بروز رساني : 97/11/11

1. اطلاعات مربوط به معرفی مدیریت شهرسازی و معماری واهداف و وظایف

1-1 راهبریو نظارت بر امر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری(مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) قوانین مربوطه و طرح های شهر سازی و معماری، عمران شهری و طرح های شهری

1-2 راهبری و نظارت بر تهیه و اجرای طرح های توسعه و عمران(جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهری، طرح های تفصیلی، طرح های معماری و طراحی شهری، طرح های ویژه، شهرک ها و شهر های جدید.

1-3 راهبری و نظارت بر اجرای آیین نامه های مربوط به نحوه ی بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی و ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور و همچنین استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسسیات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها

1-4 راهبری و نظارت بر طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح ملی

1-5 راهبری دبیر خانه های کمیسیون های تخصصی اداره راه و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 استان

1-6 نظارت بر تنظیم قرار داد با مهندسین مشاور به منظور تهیه طرح های توسعه وعمران( جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر،تفصیلی، طرح های ویژه، طراحی شهری و معماری و طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی

1-7 شرکت در کمیسیون ها، کمیته ها، شورا های مربوط حسب قوانین وآیین نامه های موضوعه

1-8 راهبری ونظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های میان مدتو کوتاه مدت واحد های تابعه و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

1-9 همکاری وهماهنگی با سایر دستگاه های ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش های شهرسازی و معماری

1-10 راهبری و نظارت بر کلیه امور مربوط به بخش شهرسازی و معماری در استان

1-11 همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه تهیه و تنظیم لوایح وقوانین و ضوابط و معیار هاو استاندارد های شهرسازی واجرای سایر امور محوله

 

قوانین ومقررات موجود در خدماتی که در مدیریت متبوع ارائه میشود:

1- اداره معماری و طراحی شهری:

1-1 تشکیل منظم جلسات کمیته سیما و منظر شهری و ارائه گزارش به دفتر معماری و طراحی شهری

1-2 انجام طرح های مطالعاتی در زمینه معماری بومی استان

1-3 برگزاری مسابقات معماری و طراحی شهری، نمایشگاه ها و همایش های مرتبط با معماری وطراحی شهری

1-4 همکاری و هماهنگی با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه، در زمینه تهیه طرح ها و مبادله اطلاعات لازم

1-5 هماهنگی وهمکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف

2- اداره نظارت بر طرح های توسعه عمران شهری:

2-1 نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح های تفصیلی شهری توسط شهرداری ها و سایر سازمانهای ذیربط

2-2 نظارت بر حسن اجرای آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسسیات در خارج از محموده قانونی و حریم شهر ها مصوب سال 1355 و دستور العمل مربوط سال 1356 توسط شورای عالی شهر سازی و معماری ایران

2-3 نظارت بر برنامه ریزی و عمران اراضی در زمینه استفاده بهینه از زمین حسب قوانین ضوابط و مقررات موضوعه

2-4 مشارکت و همکاری نزدیک با دستگاه های برنامه ریزی و مدیریت عالی استان

2-5 ارشاد و راهنمایی دستگاه های ذیربط در اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهرها

2-6 نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه های استانی

3- اداره طرح های کالبدی:

3-1 نظارت بر امر به روزآوری طرح های ناحیه ای و مجموعه ای شهری و جامع طبق مصوبات شورای عالی

3-2 اعلام نظر نسبت به در خواست های ستاد وزاتخانه در خصوص تبدیل روستا به شهر و یا تغییر اصلاح در تقسیمات کشوری

3-3 تهیه و تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین برنامه های سالانه برای طرح های توسعه و عمران

3-4 نظارت و کنترل برنامه ریزی و نحوه استفاده بهینه از اراضی واقع در محدوده ها و حریم های شهری و روستایی حسب ضوابط و مقررات مربوط

3-5 همکاری با استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهر ها و روستا های نیازمند طرح های هادی شهریو روستایی و همکاری در بررسی تصویب آن

3-6 تشکیل کمیته های تخصصی ومشورتی در زمینه های مرتبت با وظایف با وظایف

3-7 ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمی پژوهشی

4- دبیر خانه کمیسیون های تخصصی مسکن:

4-1 اجرای آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی و ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی معمرای کشور

4-2 انجام امور دبیر خانه ای بررسی،تصویب و ابلاغ طرح های توسعه و کمیسیون ماده 5 و کمیسیون های تخصصی

4-3 فرهنگ سازی و ایجاد زمینه مشارکت های مردمی در امر تهیه و اجرای طرح های معماریو شهرسازی از طریق برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها

4-4 تبهره برداری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (جی-آی-اس) در اجرای وظایف


وظایف مدیریت شهرسازی و معماری در بخش های مختلف:

1-  اداره معماری و طراحی شهری:

1-1 مستند سازی آثار معماری و شهرسازی بومی و هنرهای وابسته

1-2 ترویج،تقویت و ارتقاء اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی(بومی)

1-3 نظارت بر اجرای طراحی شهری از حیث رعایت قوانین و مقررات مصوب آیین نامه ها، دستور العمل های مربوط و ضوابط و مقررات  سیما و منظر شهری و رعایت اصول شهر سازی ایرانی- اسلامی

1-4 همکاری در امور بررسی و تنظیم و اظهار نظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف مربوط

1-5 تشکیل کمیسیون های معماری و طراحی شهریبه منظور بررسیو کنترل اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی(بومی)در طرح های معماری و طراحی شهری استان، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط که به تصویب مراجع ذی زبط رسیده باشد

1-6 بررسی و تایید نقشه های معماری تهیه شده در حوزه های مختلف اداره کل

1-7 تهیه الگو های مناسب مسکن بومی

1-8 نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات  شهرسازی و معماری بویژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمی- حرکتی و الگو سازی طرح های یاد شده با همکاری مدیریت شهری و سازمان های ذی ربط محلی

1-9 تنظیم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهیه طرح های طراحی شهری و معماری و همچنین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی

1-10 تشکیل کمیته ای به منظور بررسی نیاز ها و کمبود های موجود در قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم برای اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماری و شهر سازی استان

1-11 تشکیل منظم جلسات کمیته سیما و منظر شهری وارائه گزارش به دفتر معماری و طراحی شهری

1-12 شرکت در کمیته ها ، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آیین نامه های مختلف تععین گردیده است

1-13 انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه معماری بومی استان

1-14 مطالعه و بررسی زمینه ها و.عناوین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

1-15 برگزاری مسابقات معماری و طراحی شهری، نمایشگاه ها و همایش های مرتبط با معماری و طراحی شهری با هماهنگی ستاد وزارتخانه

1-16 همکاری و هماهنگی با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرح ها و مبادله اطلاعات لازم ارائه گزارشهای لازم به مدیر کل

1-17 تدوین و ارسال گزارشهای سالانه به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی

2- اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران شهری

2-1 کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، قوانین مربوطه و طرح های شهرسازی و معماری عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است

2-2 نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح های تفصیلی شهری توسط شهرداری ها و سایر سازمان های زیربط

2-3 نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه ،مجموعه های شهری و جامع شهری، طرح های ویژه، طرح های عمران شهری و شهر های جدید در راستای اهداف طرح های بالا دست

2-4 نظارت بر روند پاسخ استعلام ها در طول تهیه طرح های توسعه وعمران ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهری، طرح های ویژه و تفصیلی شهرها

2-5 نظارت بر برنامه ریزی و عمران اراضی در زمینه استفاده بهینه از زمین حسب قوانین،ضوابط و مقررات موضوعه

2-6 شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شورا های که بر اساس قوانین وآیین نامه های مختلف وشرح وظایف تعیین گردیده است

2-7 همکاری در تهیه شرح خدمات طرح های ویژه ومرتبط

2-8 نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه های استانی

2-9 ارائه گزارشات دوره ای به معاونت شهرسازیو معماری حوزه ستادی در خصوص آمار اراضی تغییر کاربری یافته

3- اداره طرح های کالبدی:

3-1 پیگیری و تهیه طرح های توسعه و عمران شهری

3-2 نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران ناحیه ای،مجموعه های شهری، جامع، تفصیلی، شهرهاو شهرک ها و طرح های ویژه

3-3 انجام هماهنگی  های لازم جهت تهیه طرح های آمایش استان و توسعه و عمران

3-4 نظارت بر امر به روز آوری طرح های ناحیه ای و مجموعه های شهری و جامع طبق مصوبات شورای عالی

3-5 تهیه و تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین برنامه های سالانه برای طرح های توسعه وعمران

3-6 نظارت بر طرح های توسعه و عمران(جامع-تفصیلی) شهری

3-7  مطالعه و بررسی به منظور تععین و پیشنهاد زمینه ها وعناوین طرح های مطالعاتی مرتبط یا وظایف اداره کل

3-8 نظارت بر تهیه و بررسی طرح های توسعه و عمران از طریق انجام بازدید های محلی،شرکت در جلسات کارگروه تخصصی شهرسازی،شورای برنامه ریزی و توسعه استان

3-9 تعیین اساس طرح های توسعه شهری به منظور تشخیص مغایرت های اساسی تصمیمات کمیسیون های ماده 5 بهنگام تهیه طرح ها

3-10 نظارت و کنترل برنامه ریزی ونحوه استفاده بهینه از اراضی واقع در محدوده ها و حریم های شهری و روستایی حسب ضوابط و مقررات مربوط

3-11 نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهیه کننده طرح های توسعه و عمران

3-12 همکاری با استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهرها و روستاهای نیازمند طرح های هادی شهری و روستایی و همکاری در بررسی و تصویب آنها

3-13 همکاری در برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها، و کارگاه های تخصصی

4- دبیر خانه کمیسیون های تخصصی معماری و شهرسازی:

4-1 بررسی و اظهار نظر در مورد ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری و جمع آوری نظرات و انعکاس آن به وزارت متبوع

4-2 اجرای آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی و ناحیه ای،منطقه ای وملی مقررات شهرسازی و معماری کشور

4-3 انجام امور دبیرخانه ای بررسی، تصویب و ابلاغ طرح های توسعه وعمران حسب مورد در سطح استان

4-4 انجام امور دبیرخانه ای کمیسیون ماده 5 و کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی استان

4-5 پیگیری موارد تخلف از مقررات شهرسازی و معماری بر اساس قوانین،مقررات و ضوابط و دستور العمل های مربوط ارائه به مبادی زیربط

4-6 تنظیم و عقد قرارداد مربوط به طرح های توسعه و عمران،مجموعه های شهری و جامع شهری طرح های ویژه، طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی و طراحی شهری و معماری

4-7 همکاری در تهیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز مشاور بر حسب مفاد قرارداد

4-8 شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شورا های که در قوانین و آیین نامه های مختلف تعیین گردیده است

4-9 مطالعه وبررسی زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

4-10 مکانیزه کردن تهیه طرح های توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده 5 و کمیسیون های تخصصی معماری و شهرسازی استان و اصلاحات طرح های تفصیلی بر اساس مصوبات کمیسیون

4-11 بهره برداری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (جی-آی-اس) در اجرای وظایف