31 شهریور 1400
En | 

طرح تفصیلی ناحیه زنجان

خرمدره

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع خرمدره(بخش 1)خرمدره24.50 MBدانلود
طرح جامع خرمدره(بخش 2)خرمدره70.13 MBدانلود
طرح جامع خرمدره(بخش 3)خرمدره40.48 MBدانلود

سلطانیه

قیدار

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع قيدارقیدار12.10 MBدانلود

طرح جامع- تفصیلی ماهنشان

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع- تفصیلی ماهنشانماهنشان30.47 MBدانلود

ارمغانخانه

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع- تفصیلی ارمغانخانهارمغانخانه10.12 MBدانلود

طرح جامع- تفصیلی صائين قلعه

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع- تفصیلی صائين قلعهصائين قلعه31.74 MBدانلود

طرح جامع- تفصیلی زرين آباد

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع- تفصیلی زرين آبادزرين آباد21.82 MBدانلود

گرماب

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع- تفصیلی گرمابگرماب34.64 MBدانلود

سجاس

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع- تفصیلی سجاسسجاس26.42 MBدانلود

نیک پی

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع- تفصیلی نيك پينیک پی65.85 MBدانلود

دندی

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع- تفصیلی دنديدندی45.20 MBدانلود

هیدج

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع- تفصیلی هيدجهیدج55.86 MBدانلود

حلب

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع- تفصیلی حلبحلب15.10 MBدانلود

آببر

 عنواندسته‌بندیحجم 
طرح جامع- تفصیلی آببرآببر50.99 MBدانلود