جمعه، 8 مرداد 1400
En | 

تعداد پرونده های جلسات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی  استان زنجان در

سال 93 تا كنون-تاريخ بروز رساني : 1393/08/15

تعداد جلسات

3

تعداد پرونده ها

28

 

تعداد پرونده های جلسات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی  استان زنجان در سال 92

تعداد جلسات

6

تعداد پرونده ها

89

 

تعداد پرونده های جلسات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی  استان زنجان در سال 91

تعداد جلسات

10

تعداد پرونده ها

176

 

تعداد پرونده های جلسات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی  استان زنجان در سال 90

تعداد جلسات

15

تعداد پرونده ها

370

 تعداد پرونده های جلسات کارگروه مسکن و شهرسازی  استان زنجان در سال 89

تعداد جلسات

10

تعداد پرونده ها

250

 

 

 

 

 

عملكرد كارگروه زيربنايي و شهرسازي در سالهاي 89-92

 

 

                                                                                                

تعداد كل پرونده هاي مطروحه

تعداد طرحهاي موافقت شده

تهداد طرحهاي مخالفت شده

176

157

19

تعداد جلسات كارگروه در سال 91

 

تعداد پرونده هاي دستور كار سال 91   :   303

تعداد پرونده هاي مطروحه 195

موافقت شده 170

مخالفت شده 25