01 آبان 1400
En | 

منشور اخلاقي

بسمه تعالي

منشور اخلاقي وزارت راه و شهرسازي

« خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايي او (و روز جزا) نيكي هاي هر شخصي به سود خود او و بدي هايش نيز به زيان خود اوست بار پروردگارا ما را بر آنچه به فراموشي و يا به خطا كرده ايم مؤاخذه مكن ، بار پروردگارا تكليف گران و طاقت فرسا چنان كه بر پيشينيان نهادي بر ما مگذار .بار پروردگارا بار تكليفي فوق طاقت ما را به دوش منه و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما ، تنها سلطان ما ويارو ياور ما تويي ، ما را بر (مغلوب كردن) گروه كافران ياري فرما » آيه (۲۸۶) سوره بقره

۱ـ‌ حضور بموقع در محل كار و رعايت وقت شناسي .

۲ـ خوشرويي و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان .

« اي اهل ايمان هرگز نبايد قومي قوم ديگر را مسخره كند شايد آنها بهتراز آنها (مسخره كننـده ها) باشند.آيه(۱۱) سوره حجرات

۳ـ راهنمايي بموقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگيري از سرگرداني آنها.

۴ـ فراهم نمودن فضاي مطلوب مراودات به گونه اي كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان داشته باشند.

۵ـ ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي ، جنسي ، خويشاوندي ، مذهبي و …)

« در كار ناشايسته اي كه به خطا كنيد به شما گناهي نيست ليكن آن كار زشتي را كه به عمد و با اراده قلبي مي كنيد بر آن گناه مؤاخذه مي شويد» آيه (۵) سوره احزاب

۶ـ‌توجه به صحبتها و خواسته هاي مراجعان و حداكثر تلاش در پاسخگوئي و ارائه خدمت به آنها .

« هيچ كس نمي داند كه پاداش نيكوكاريش چه نعمت و لذتهاي بي نهايت كه روشن ديده است در عالم غيب بر او ذخيره شده است . آيه (۱۷) سوره سجده

۷ـ ارائه اطلاعات لازم به همكاران جهت خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب .

۸ـ انجام وظايف به صورت مؤثر وكارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني .

۹ـ خودداري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه ، سفارش و اخذ هرگونه هديه غيرمتعارف و وجه نقد .

« بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شماست و خدا از حال شما كاملاً آگاه است» آيه (۱۳) سوره حجرات

۱۰ـ رعايت نظم و انضباط اداري .

۱۱ـ برنامه ريزي فعاليتها و انجام آن براساس زمان پيش بيني شده .

۱۲ـ انجام فعاليتها براساس روش مستند و مشخص و نه براساس سليقه كاركنان و يا مديران.

« در كارها به خدا توكل كن ( كه تنها ) خدا براي مدد كفايت است » آيه (۳) سوره احزاب

۱۳ـ پرهيز از شايعه سازي ، تهمت ،‌غيبت ، خيرچيني و هر اقدامي كه جهت تضعيف صميميت و اعتماد كاركنان .

« از خدا بترسيد (نافرماني نكنيد) كه خدا به گفتار شما شنوا و داناست » آيه (۱) سوره حجرات

۱۴ـ رازداري و خودداري از افشاء اسناد محرمانه .

۱۵ـ استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه .

۱۶ـ پرهيز از استعمال دخانيات در محيط كار .

۱۷ـ استفاده مطلوب از وسايل ايمني حسب مورد.

۱۸ـ جلوگيري از اسراف و مصرف امكانات و اموال سازمان .

۱۹ـ برقراري توازن و اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي .

۲۰ـ استفاده صحيح از اختيارات و قدرت انساني .

۲۱ـ درك صحيح اهداف سازمان و تلاش در جهت همسويي اهداف فردي با آن .

۲۲ـ احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود .

۲۳ـ رعايت قوانين و مقررات سازماني به طور دقيق .

۲۴ـ اهميت دادن به ارتقاء دانش و بينش به عنوان وظيفه