| 26 تير 1399
En | 
حضور معاون وزیر درجلسه شورای مسکن و طرح اقدام ملی مسکن با حضور استاندار

edit حضور معاون وزیر درجلسه شورای مسکن و طرح اقدام ملی مسکن با حضور استاندار

تاریخ انتشار: 1399/04/09|   بازدید: 72 |  print

حضور معاون وزیر درجلسه شورای مسکن و طرح اقدام ملی مسکن با حضور استاندار

 

گزارش تصویری