| 26 تير 1399
En | 
بازدید مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن استان زنجان

edit بازدید مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن استان زنجان

تاریخ انتشار: 1399/04/09|   بازدید: 50 |  print

بازدید مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن استان زنجان

 

گزارش تصویری (1)