04 اسفند 1398
En | 
انتصاب در راه و شهرسازی استان زنجان

edit انتصاب در راه و شهرسازی استان زنجان

تاریخ انتشار: 1398/09/13|   بازدید: 123 |  print

سرپرست اداره پیمان و رسیدگی و قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان منصوب شد.

 

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی زنجان، مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهرسازی در حکمی مهندس جعفر رسولی را به عنوان سرپرست اداره پیمان و رسیدگی و قراردادها منصوب کرد .

 درقسمتی از این حکم خطاب به رسولی چنین آمده است :

امید است با استفاده از توان علمی، برنامه ریزی مناسب، بکارگیری روشهای نووین و بهره گیری از منابع و امکانات موجود و تجارب انباشه مدیران و کارشناسان، همچنین تعامل سازنده با سایر دوایر و دستگاههای مرتبط، جهت نیل به اهداف و مأموریتهای این اداره کل در چهاچوب وظایف سازمانی به شرح ذیل، موفق و موید باشید. ü بررسی طرحهای زمانبندی شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشریفات مناقصه و عقد پیمان با پیمانکاران براساس اصول و ضواب حاکم و رعایت قوانین و مقرّرات مربوط ü تنظیم فرم قراردادهای نمونه و کاربرد آنها در زمان عقد قراردادهای مورد نیاز ü بررسی و تأیید صورت وضعیت، مابهالتفاوت و تعدیل قطعی موقت و قطعی از طرف مشاوران و پیمانکاران و تطبیق آنها با مفاد پیمانها و در صورت لزوم اظهار نظر پیرامون آنها ü شرکت در کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی و تهیّه حکم کمیسیون ü رسیدگی به تأخیرهای پیمانکاران و خلع ید یا خاتمه دادن پیمان طبق مقرّرات ü حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و نقشه های طراحی شده و اجرائی طبق اصول فنّی ü بررسی اسناد مناقصه به منظور تطبیق آن با آخرین بخشنامه ها و دستورالعملها ü و سایر امور محوله