| 09 آبان 1399
En | 


تاريخ بروز رساني : 97/11/11

مديريت فني و اجرايي :

اين مديريت كه پس از ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن و شهرسازي به وجود آمد ، عمده وظايفش را قبلا تحت عنوان مديريت امور اجرايي انجام مي داد . هم اكنون عمده شرح وظايف اين مديريت به شرح ذيل مي باشد .

• نظارت بر امر تدوين برنامه هاي فني و اجرايي منطبق با سياستهاي ابلاغي

• نظارت براي نيازهاي سازمانها دولتي مستقر در استان به ساختمانهاي اداري ، تخصصي و عمومي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مدير كل استان

• نظارت بر تهيه اطلاعات مربوط به پروژه هاي استاني و ملي در دست اجرا اعم از اعتبارات و پيشرفتهاي فيزيكي و پرداختها به منظور جمع بندي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مدير كل استان

• انجام هماهنگي با واحدهاي تحت سرپرستي به منظور برآورد نيازهاي تداركاتي طرحها و پروژه هاي ملي و استاني و ارائه به حوزه قائم مقام وزير و مدير كل استان جهت اتخاذ تصميم .

• نظارت بر تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرحهاي بخش

• شركت در كميسيونها ، كميته ها ، شوراها ي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي مربوطه

• نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحد هاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور

• همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش فني و اجرايي

• نظارت بر كليه امور مربوط به بخش فني و اجرايي در استان

• همكاري و مشاركت با حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير امور محوله

اين مديريت جهت عملياتي نمودن شرح وظايف فوق الذكر داراي سه اداره به نامهاي – اداره فني و مهندسي – اداره پيمان و رسيدگي و اداره نظارت بر پروژه هاي ساختماني و تاسيسات دولتي و عمومي مي باشد كه خلاصه شرح وظايف هر اداره به شرح ذيل مي باشد .

اداره فني و مهندسي :

· برنامه ريزي فعاليتهاي محوله و تدوين آنها بر اساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي و با توجه به امكانات بالقوه و بالفعل موجود در استان

· برنامه ريزي به منظور استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات استان جهت اجراي پروژه ها و طرحهاي ملي و استاني در چارچوب برنامه هاي كلي مصوب و تنظيم گزارشهاي لازم

· بررسي و همكاري در انتخاب مشاوران و پيمانكاران در چارچوب ضوابط مقرر ، تائيد صلاحيت فني و حرفه اي آنان و ترتيب انعقاد قراردادهاي مربوطه بر اساس روشهاي تعيين شده .

· بررسي فني طرحهاي تهيه شده توسط مشاوران ، استخراج اشكالات احتمالي و نهايتا تائيد آنها در محدوده اختيارات مصوب

· فراهم نمودن زمينه هاي استقرار استاندارها ، الگوها و نمونه هاي ابلاغ شده

· شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي

· رسيدگي و اظهار نظر نسبت به تغيير مشخصات فني در پروژه هاي ملي و استاني در طول مدت اجرا

· حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي در آرشيو فني

· همكاري و مشاركت در تهيه نقشه هاي نمونه متناسب با شرايط اقليمي و امكانات محلي و همچنين شرح خدمات فني و اجرائي نمونه و نظارت بر اجراي آنها

· ارائه خدمات مهندسي براي پروژه هاي استاني اعم از مشاوره فني و مهندسي يا تخصيص نيروي انساني مناسب و مورد نياز طرحها .
اداره نظارت بر پروژه هاي ساختماني و تاسيسات دولتي و عمومي :

· ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي موجود در استان

· نظارت بر چگونگي اجراي طرحهاي و پروژه هاي ملي و استاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرحها و پروژه ها .

· انجام بررسهاي كارشناسي در مورد تقاضا هاي دستگاههاي دولتي و عمومي جهت تخريب ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي .

· بررسي مستمر نيازهاي سازمانهاي دولتي استان به ساختمانهاي اداري ، تخصصي ، عمومي

· بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگو سازي ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي بر اساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه

· بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي استان

· نظارت عاليه و موردي بر ساخت و سازهاي دولتي و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مدير كل استان

· انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها .

· پيش بيني وبرآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها بر اساس فرمهاي مربوطه

· رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت

· شركت در كميسيونهاي تحويل موقت قطعي

· بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي .

· تهيه گزارشهاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژ ها و ارائه آن به مقامات ذيربط .