| 02 تیر 1400
En | 

                                                                                                        بسمه تعالي
                                                                                             تاریخ به روز رسانی:94/10/19

                                                             گزارش عملكرد سال 94 ( 9 ماهه اول سال ) اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

                                                                                          اداره كل راه و شهر سازي استان زنجان
   
اقدام محوری اول : حوزه مدیریت بحران

عملكرد سال 94:

1- شركت در مانور واكنش در شرايط اضطراري در انبار نفت شهيد تندگويان

2-طراحي پد بالگرد براي محوطه اداره كل

3- تهيه ليست كليه راهداخانه ها با تجهيزات موجود

4- پيگيري بازگشايي محورهاي قطع شده در اثر سيل

5-برگزاري گردهمائي منطقه اي رؤساي ادارات مديريت بحران و پدافند غير عامل ادارات كل راه و شهرسازي استان هاي همجوار استان زنجان

6- تهيه گزارش عملكرد اداره كل در حوزه مديريت بحران

7- تهيه گزارش مجموعه خسارات سه ماهه اول،دوم و سوم سال در اثر سيل

8-اطلاع رساني ويژه هفته كاهش بلاياي طبيعي

9-بازديد از مناطق سيل زده

10- تهيه گزارشات كامل از مناطق سيل زده و ارسال آن به استانداري و وزارتخانه

11-پيگيري بازگشايي جاده تهم- چورزق در اثر ريزش كوه

12-تشكيل كارگروه ارزيابي خسارت

13تشكيل كارگروه ارزيابي عملكرد مديراناقدام محوری دوم: حوزه پدافندغیرعامل

عملكرد سال 94:

1- شركت در مانور واكنش در شرايط اضطراري در جايگاه شهيد داعي زنجاني

2- بازديد از پل هاي بزرگ استان (پل هاي با دهانه هاي بزرگتر از 30 متر) و بازديد از راهدارخانه هاي استان و بازديد از اجراي پرو‍ژه هاي در حال احداث

3-تهيه موقعيت مكاني پل هاي بزرگ استان( با جي پي اس)، تهيه موقعيت مكاني راهدارخانه هاي استان تهيه موقعيت مكاني پايگاه هاي اورژانس جاده اي استان، تهيه موقعيت مكاني تردد شمارهاي استان

4- تهيه اطلاعات زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم

5- ابلاغ چك ليست كنترلي براي ساختمان ها بر مبناي مبحث 21

6- تهيه گزارش عملكرد اداره كل در حوزه پدافند غير عامل

7- اطلاع رساني ويژه هفته پدافند غير عامل

8-نظارت بر رعايت اصول و ضوابط پدافند غير عامل در اجراي پروژه هاي در حال ساخت

9- هماهنگي جهت حفظ و حراست از تاسيسات موجود در حريم راه هااقدام محوری سوم : پیگیری کارگروههای تخصصی

عملكرد سال 94:

1- تهيه ليست تجهيزات و ماشين آلات اداره كل و ادارات شهرستان ها

2-تهيه اطلاعات مديران و روساي شهرستان ها و مديران بحران

3-برگزاري جلسه كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريان هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان استان

4-برگزاري جلسه كارگروه تخصصي مخاطرات زلزله،لغزش لايه هاي زمين،ابنيه، ساختمان و شهرسازي

5-برگزاري جلسه كارگروه تخصصي راه و شهرسازي پدافند غير عامل استان

6- ابلاغ احكام شهرستاني رؤساي كارگروه تخصصي حمل و نقل

7-شركت در جلسات و گردهمايي كارگروه هاي تخصصي در ديگر اداراتاقدام محوری چهارم : آموزش، تحقیقات و ارتباط با دانشگاه

عملكرد سال 94:

1- برگزاري دوره هاي آموزشي (كمك هاي اوليه، اطفاء حريق و ... )

2-صدور گواهي شركت در دوره ها و تقديرنامه همكاران

2- شركت در دوره هاي آموزشي وزارتخانه

گزارش برنامه عملياتي سال 95 اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

اداره كل راه و شهر سازي استان زنجاناقدام محوری اول: حوزه مدیریت بحران

برنامه عملياتي در سال 95:

1- شركت در مانورهاي برنامه ريزي شده

2- برنامه ريزي جهت تامين كمبود تجهيزات مورد نياز در حوزه مديريت بحران ( جرثقيل، بيل مكانيكي و ... )

3- ارسال گزارشات سه ماهه از ميزان خسارات به مراجع ذي صلاح

4- اطلاع رساني مناسبتهاي ويژه

5- هماهنگي و تشكيل كارگروه ارزيابي خسارت و بازديد از مناطق حادثه ديده

6- پيگيري احداث پل هاي تخريب شده در اثر خسارات سيلاقدام محوری دوم: حوزه پدافندغیرعامل

برنامه عملياتي در سال 95:

1- بازديد از پل هاي بزرگ استان

2-بروزرساني اطلاعات زيرساخت هاي حياتي، حساس و مهم

3-پيگيري اجراي مبحث 21 در ساختمان ها

4-بررسي و مطالعه كنر گذر پل هاي بزرگ استان

5- پيگيري احداث كنر گذر در مناطق كوهستاني براي جاده هاي داراي احتمال ريزش كوه

6-پيگيري جايگزيني دكل هاي خود ايستا به جاي دكل هاي مهاري

7-نظارت بر رعايت اصول و ضوابط پدافند غير عامل در اجراي پروژه هاي در حال ساخت

8- هماهنگي جهت حفظ و حراست از تاسيسات موجود در حريم راه هااقدام محوری سوم : پیگیری کارگروههای تخصصی

برنامه عملياتي درسال 95:

1- تشكيل كارگره هاي تخصصي، هر سه ماه يكبار

2- تشكيل جلسات كارگروه هاي فرعي در شهرستان ها

3- به روز رساني ساختار جانشيني

اقدام محوری چهارم : آموزش، تحقیقات و ارتباط با دانشگاه

برنامه عملياتي درسال 95 :

1- تدوين برنامه هاي آموزشي در حوزه مديريت بحران و پدافند غير عامل

2- تعريف پروژه تحقيقاتي آسيب پذيري راه هاي استان از منظر حوادث طبيعي و غير طبيعي