جمعه، 8 مرداد 1400
En | 
Loading
  •  نظرسنجی اجرای پروژه های مشارکتی

     به نظر شما با توجه به وضعیت فعلی شهر زنجان،  طراحی و احداث چه نوع پروژه ای مفیدتر و بهتر است؟؟

  • به نظرتان دلایل افزایش (شوک ) قیمت در حوزه زمین و مسکن چیست ؟ چرا این افزایش در برخی مناطق بیشتر از متوسط استانی یا کشوری می باشد ؟