12 فروردین 1399
En | 

مصوبات کمیسیون ماده 5 زنجان:

 عنواندسته‌بندیحجم 
زنجان مورخ 98/05/15زنجان130.77 KBدانلود
زنجان مورخ 98/05/13زنجان131.47 KBدانلود
زنجان مورخ 98/05/09زنجان132.11 KBدانلود
زنجان مورخ 98/04/18زنجان133.31 KBدانلود
زنجان مورخ 98/03/26زنجان128.99 KBدانلود
زنجان مورخ 98/02/17زنجان40.50 KBدانلود
زنجان مورخ 98/01/27زنجان34.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/12/27زنجان61.50 KBدانلود
زنجان مورخ 97/12/18زنجان47.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/12/11زنجان45.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/12/04زنجان41.50 KBدانلود
زنجان مورخ 97/11/28زنجان30.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/11/23زنجان55.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/11/04زنجان55.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/10/16زنجان45.50 KBدانلود
زنجان مورخ 97/10/05زنجان48.50 KBدانلود
زنجان مورخ 97/10/02زنجان56.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/08/30زنجان112.73 KBدانلود
زنجان مورخ 97/08/12زنجان107.44 KBدانلود
زنجان مورخ 97/07/22زنجان47.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/07/03زنجان39.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/06/21زنجان38.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/05/23زنجان38.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/05/14زنجان37.50 KBدانلود
زنجان مورخ 97/05/03زنجان33.50 KBدانلود
زنجان مورخ 97/04/20زنجان34.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/04/13زنجان44.00 KBدانلود
زنجان مورخ 97/04/06زنجان35.50 KBدانلود
زنجان مورخ 97/02/19زنجان16.34 KBدانلود
زنجان مورخ 96/12/09زنجان18.09 KBدانلود
زنجان مورخ 96/10/17زنجان15.53 KBدانلود
زنجان مورخ 96/09/21زنجان16.67 KBدانلود
زنجان مورخ 96/09/14زنجان13.93 KBدانلود

مصوبات کمیسیون ماده 5 شهرستانهای تابعه:

 عنواندسته‌بندیحجم 
هیدج 97/12/04هیدج114.42 KBدانلود
هیدج 96/12/23هیدج14.28 KBدانلود
قیدار 96/11/12قیدار14.10 KBدانلود
صائین قلعه 97/12/04صائین قلعه111.09 KBدانلود
سلطانیه 96/11/12سلطانیه13.33 KBدانلود
سجاس 96/02/27سجاس13.40 KBدانلود
زرین آباد 97/09/25زرین آباد215.69 KBدانلود
حلب 96/11/12حلب13.65 KBدانلود
ابهر 97/12/04ابهر21.18 KBدانلود
ابهر 96/12/23ابهر17.19 KBدانلود
ابهر 96/11/18ابهر17.19 KBدانلود
ابهر 96/11/12ابهر12.74 KBدانلود
ابهر 96/10/19ابهر105.64 KBدانلود
ابهر 96/09/25ابهر14.07 KBدانلود
ابهر 96/09/21ابهر14.57 KBدانلود
ابهر 96/07/13ابهر16.24 KBدانلود