01 آبان 1400
En | 
     تاريخ بروز رساني : 1399/07/19
 اهداف راهو شهرسازي

 

 مقدمه

به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي طرح‌هاي شهرسازي، ده‌سازي و طرح‌هاي آباداني،وزارت مسكن وشهرسازي در تاريخ 1342/12/22 با نام وزارت آباداني و مسكن با تشكيلات لازم براي انجام وظايف اساسي زير تاسيس گرديده است:

 

الف: تهيه و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ايجاد مسكن

ب: تهيه و اجراي طرح‌هاي ساختماني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي

ج: اشتراك مساعي با شهرداري‌ها به منظور تهيه و اجراي طرح‌هاي آباداني شهرها

د: نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعي در تهيه نقشه شهر

ﻫ: اشتراك مساعي با مراجع و سازمان‌هاي مربوطه در تهيه و اجراي برنامه‌هاي ده‌سازي( بخصوص از طريق اجراي برنامه‌هاي خودياري در روستا)

و: تنظيم موازين و مشخصات فني براي طرح‌هاي تهيه مسكن و امور شهرسازي و ده‌سازي و ساختمان‌هاي دولتي

ز: تهيه و اجراي طرح‌هاي ساختماني كه براي آنها سازمان مجهز دولتي وجود ندارد.

لازم به ذكر است به موجب قانون عمران و نوسازي روستاها و انحلال وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مصوب سال، 1350، اجراي طرح‌هاي بهسازي محيط، ساختن راه‌هاي روستايي، احداث ساختمان مسكوني و تأسيسات عمومي در روستاها از وظايف مسكن و شهرسازي منتزع و به وزارت تعاون و امور روستاها - كه بعدها وزارت كشاورزي ناميده شد- محول گرديد؛ ضمناً مفاد بندهاي "هـ - و" مذكور به موجب قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي به اين وزارتخانه محول شد.

 

بانك ساختماني موسسه تابعه وزارت آباداني و مسكن

براساس ماده 3 قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن، بانك ساختماني مكلف است، عمليات بانكي خود را متوقف و تحت عنوان سازمان مسكن به صورت يكي از مؤسسات تابعه وزارت آباداني و مسكن، مسئول اجراي طرح‌هاي ساختماني و تهيه مسكن گردد، همچنين پس از تشكيل وزارت مذكور سازمان خانه‌سازي موضوع تصويب‌نامه‌ي مورخ 29/1/1342 منحل و تصفيه امور آن به عهده وزارت آباداني و مسكن محول گرديد.

اجراي مصوبه شماره 25648 مورخ 1341/7/11 موضوع تشكيل شوراي مسكن تعطيل گرديد و كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلف شدند براي تهيه و اجراي طرح‌هاي ساختماني مورد نياز خود به وزارت آباداني و مسكن مراجعه كنند و وزارتخانه، موصوف طرح مورد نظر را تهيه و پس از تأمين اعتبار از طرف وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه آن را اجرا نمايد؛ از طرفي اجراي طرح‌هاي شهرسازي موضوع تبصره ماده 19 تصويب‌نامه، فعاليت‌هاي عمراني شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه به وزارت آباداني و مسكن محول و براي دستيابي به اين مقصود، سازمان برنامه وقت ضمن واگزاري طرح‌هاي مزبور، كليه اسناد و مدارك مربوطه را در اختيار وزارت آباداني و مسكن قرار داد و عده‌اي از كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين قانون مشغول خدمت بودند در وزارت آباداني و مسكن مأمور به خدمت شدند.

 اين وزارت مسئول اجراي طرح دفاتر فني سازمان برنامه در استان‌ها گرديد و براساس ماده 4 قانون تأسيس وزارت اصلاحات ارضي، رقبات شهري و املاكي كه مشمول قوانين اصلاحات ارضي نبود به وزارت آباداني و مسكن محول شد و در فاصله سال‌هاي 1353-1346 در وظايف و مسئوليت‌هاي وزارت آباداني و مسكن تغييراتي پديد آمد.

 

تغيير نام وزارت آباداني و مسكن

در تير 1353 به موجب ماده 2 قانون تغيير نام، وزارت آباداني و مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي ناميده شد. بر اساس ماده 3 قانون مذكور وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمت از وظايف و اعمال اختياراتي كه موجب قانون تأسيس وزارت مسكن به عهده داشت، به منظور اتخاذ و اعمال سياست‌ها، تنظيم برنامه‌هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت، ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در كشور، تأمين مسكن و توسعه، بهبود استانداردهاي كمّْي و كيفي مسكن با توجه به هدف‌ها و مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرح‌ها و ساختمان‌هاي دولتي، اين وظايف نيز به وزارتخانه محول شد.

قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از نخستين موضوعات حائز اهميت، بخش واگزاري زمين جهت احداث مسكن مناسب به مردم بود. از آنجا كه طبق موازين اسلام، زمين موات ملك كسي شناخته نمي‌شود و در اختيار دولت اسلامي است؛ و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابق نسبت به زمين‌هاي موات داخل محدوده شهري يا خارج آن صادر شده، برخلاف شرع بوده است، از اين رو قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن در تاريخ 1358/4/5 و اصلاحيه‌هاي آن مورخ 1358/4/28 به تصويب رسيد كه با تصويب آن، اراضي موات به تملك دولت درآمد و پس از تفكيك و قطعه‌بندي به افراد محروم جامعه واگذار شد.

به منظور اجراي اين مهم در هر استان، شركت دولتي به نام سازمان عمران اراضي تشكيل شد كه تا سال 1360 فعاليت داشت.

با استفاده از اجازه حضرت امام خميني (ره) مورخ 1360/7/19 و به استناد احكام ثانويه قانون، اراضي شهري براي مدت 5 سال در تاريخ 1360/12/27 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

تاسيس سازمان زمين شهري

پس از آن سازمان زمين‌شهري- به صورت شركت دولتي- تحت پوشش وزارت مسكن و شهرسازي تأسيس شد و در قالب ادره كل زمين‌شهري در استان‌‌ها به فعاليت پرداخت. با تصويب قانون زمين‌شهري در شهريور 1366 سازان مذكور تا سال 1374 به همان شكل به كار خود ادامه داد. با توجه به مصوبه شماره 3510/دش مورخ 1372/6/15 شوراي عالي اداري – كه تغييراتي در وظايف سازمان زمين‌شهري به وجود آورد- نام آن به سازمان ملي زمين و مسكن تغيير يافت و با ادغام اداره‌هاي كل زمين‌شهري و شهرسازي‌هاي استان‌ها، تشكيلاتي با نام سازمان مسكن و شهرسازي در مراكز استان‌ها به‌ وجود آمد كه با درنظر گرفتن مسائل فوق، بالطبع اين سازمان با تشكيلات سازماني خاص خود با استفاده از كارمندان اداره كل مسكن و شهرسازي، زمين‌شهري و سازمان مسكن به فعاليت پرداخت و مجري قوانين موجود و جاري در بخش زمين‌شهري فعاليت‌هاي تعريف‌شده وزارت متبوعه و نيز سازمان مسكن سابق گرديد.

تاسيس وزارت راه و شهرسازي :

در تاريخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازي با راي مجلس شوراي اسلامي وسپس تاييد شوراي نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابري و مسكن وشهرسازي تشكيل ومقرر گرديد همه امكانات ،تعهدات،اعتبارات،نيروي انساني واموال منقول وغير منقول دو وزارتخانه ياد شده به وزارت راه وشهرسازي منتقل گردد.

 

اهداف  :   اداره راه وشهرسازی

·         تامين راه‌هاي كشور اعم از زميني ( راه و راه‌آهن ) و راه‌هاي دريائي و هوائي

·         اداره امور ترابري كشور، پيريزي سياست جامع هماهنگ براي آن و ايجاد توسعه، تجهيز، گسترش و نگاهداري تاسيسات زيربنائي آن با توجه به مقتضيات توسعه اجتماعي، اقتصادي، عمراني و دفاع ملي

·         تعيين مراكز جمعيتي وتعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور به منظور برنامه ريزي عمران منطقه اي و استفاده بهتر از منابع سرزمين نظير خاك و آب و جلوگيري از ايجاد مشكلات شهري در اثر رشد و توسعه ناموزون آنها و در نتيجه اتلاف منابع اقتصادي و انساني كشور.

·         تامين رفاه اجتماعي در زمينه مسكن

·         كمك به حفظ تعادل اقتصادي از طريق اعمال سياستهاي تشويقي و استفاده از سرمايه‌گذاري درامر ساختمان

·         تامين رفاه كاركنان دولت از طريق احداث خانه هاي سازماني

·         راهبري تحقيقات ساختماني بمنظور ايمن سازي ساختمانها در قبال حوادث طبيعي، استفاده بهتر از منابع و مصالح محلي وافزايش كيفيت مصنوعات ساختماني

·         هماهنگي وتمركز درتهيه واجراي طرحها وساختمانهاي دولتي

 

وظايف اساسي اداره راه وشهرسازی

 ·         مطالعه، تهيه و تنظيم برنامه‌هاي جامع و هماهنگ به‌منظور تعيين خط‌مشي‌هاي اجرائي در زمينه ترابري كشور و اجراي آنها

·         احداث، توسعه، بهره‌برداري و نگاهداري راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها

·         تهيه و تنظيم ضوابط و معيارهاي لازم براي احداث و نگاهداري تاسيسات زيربنائي با توجه به مقتضيات و پيشرفت‌هاي وسائل ترابري و نظارت بر اجراي آنها

·         بررسي روش‌هاي ساختمان، نگاهداري و بهره‌برداري راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها

·         طبقه‌بندي كليه تاسيسات زيربنائي و تعيين مشخصات فني و مهندسي آنها و همچنين تعيين تشكيلات و دستگاه‌هايي كه بايد از هر يك از آنها نگاهداري نمايند

·         تعيين مشخصات مجاز وسائل ترابري در بهره‌برداري از تاسيسات زيربنائي ترابري و جلوگيري از بهرهبرداري وسائل ترابري خارج از مشخصات مذكور در استفاده از تاسيسات مزبور                

·         بررسي در باره راه‌هاي ترابري بين‌المللي و نحوه ارتباط با آنها و عنداللزوم پيشنهاد قراردادهاي دو جانبه با دولتها و موسسات خارجي

·         بررسي نيازمندي‌ها و شناسائي مجموع توان و ظرفيت ترابري كشور اعم از راه‌ها، راه‌آهن، راه‌هاي آبي، راه‌هاي هوائي و خطوط لوله بمنظور تهيه برنامه‌ها و ارائه توصيه‌هاي لازم به سازمان‌هاي مربوط.

·         ايجاد، نگاهداري و بهره‌برداري از خطوط پايگاه‌هاي مواصلاتي اختصاصي زميني، دريائي و هوائي با توجه به برنامه‌ها و نيازمندي‌هاي ترابري كشور

·         بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم با سازمان‌هاي مربوط درباب سياست نرخ‌گذاري خدمات جنبي آن

·         تعيين ضابطه‌ها و معيارهاي فني، اقتصادي و ايمني ترابري در راه‌هاي زميني، دريائي و هوائي و نظارت بر اجراي آنها

·         تعيين ضابطه‌ها و معيارهاي لازم براي ايجاد، اداره و توسعه موسسات ترابري اعم از آنكه در داخل و يا در خطوط بين‌المللي فعاليت داشته باشند و نظارت بر فعاليت آنها

·         تهيه طرح مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به صدور اجازه تاسيس موسسات دفاتر شعبه‌ها و نمايندگي‌هاي ترابري خارجي كه در كشور فعاليت ميكنند و نظارت بر فعاليت آنها با جلب نظر وزارت كشور

·         تعيين ضابطه‌ها و معيارهاي لازم به‌منظور تنظيم امور مربوط به ترابري سازمان‌هاي دولتي به استثناي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، با همكاري دستگاه‌هاي مربوط و ايجاد هماهنگي و تمركز امور مذكور

·         تعيين ضوابط و معيارها و اتخاذ سياست‌هاي لازم براي تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در امور مربوط به ترابري

·         بررسي در زمينه حريم‌هاي تاسيسات زيربنائي ترابري و تهيه و تنظيم مقررات مورد نياز براي پيشنهاد به مراجع صلاحيت‌دار و نظارت بر اجراي آنها

·         بررسي نيازمندي‌هاي كشور از نظر خدمات خاكشناسي و شناسائي مصالح ساختماني و تجهيز و توسعه آزمايشگاه‌هاي مربوط و عرضه و فروش خدمات به بخش عمومي و خصوصي از طريق آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

·         بررسي نيازمندي‌هاي كشور از نظر شناسائي راه‌هاي آبي و دريا و اقيانوسها و شناسائي ايجاد تجهيز و توسعه تشكيلات سازمان‌هاي لازم عرضه و فروش آن به بخش عمومي و خصوصي

·         انجام كليه امور مربوط به خدمات هواشناسي كشور وارائه آنها به بخش عمومي وخصوصي

·         تصدي حمل‌و‌نقل هوائي مسافر و بار و محمولات پستي در داخل و خارج كشور و عرضه و فروش خدمات در اين زمنيه به بخش عمومي و خصوصي از طريق هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران و شركت خدمات هوائي كشور (آسمان)    

·         اجاره دادن ماشين‌آلات مختلف راه‌سازي، ساختماني كه قانون را در اختيار وزارت  راه و شهرسازی مي‌باشد و يا از محل بودجه طرح‌هاي عمراني خريداري شده است به پيمانكاري طرف قرارداد به‌منظور ايجاد تسهيلات و توسعه خدمات راه‌سازي

·         تهيه آئين‌نامه‌هاي مجازات خلافي با موافقت وزارت دادگستري و وزارت كشور و پيشنهاد قوانين و مقررات لازم درباره رسيدگي به موارد تخلف از مقررات ترابري كشور

·         ترتيب كادر متخصص و فني مورد نياز براي استفاده صحيح از وسائل و ماشين‌آلات جديد

·         تشكيل واحدهاي مطالعاتي و تحقيقاتي لازم براي انجام وظايف بالا

·         اتخاذ و اعمال سياستها و تنظيم برنامه هاي جامع و هماهنگ براي ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در سطح كشور

·         تعيين محل شهرها و مراكز جمعيت آينده

·         بررسي ارتباط شهرهاي فعلي و آينده در سطح منطقه و كشور

·         تهيه و تنظيم سياست ها و خط مشي هاي اجرايي و ضوابط لازم براي هدايت و كنترل شهرنشيني در جهت تحقق طرح جامع سرزمين. با لحاظ اولويت هاي آمايشي

·         مشخص نمودن شهرها‌ و شهركها از نظر فعاليت هاي ‌صنعتي، كشاورزي، جهانگردي، تاريخي، خدماتي و غيره

·         تعيين حدود توسعه و ظرفيت شهرهاي آينده و طرح و تنظيم نقشه توزيع جمعيت (تهيه طرح جامع براي هريك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوب و تعيين ضوابط و استانداردها براي تهيه نقشه‌هاي هادي و اعلام آن به وزارت كشور)

·         تهيه معيارها ، ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي و ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مسئول و ارشاد و راهنمايي دستگاه‌هاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري

·         اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك هاي مختلف معماري سنتي و ملي و تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي

·         پيشنهاد ايجاد شهر و شهرك غير روستايي در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها جهت تصويب به شورايعالي شهرسازي

·         نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي

·         نظارت بر تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي و جلب نظر شوراي شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي و همچنين نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرح هاي مذكور

·         سياست گذاري در مورد طرح ريزي شهري و نحوة مديريت مجموعه هاي شهري

·         راهبري تعيين استانداردها براي مسكن ، ساختمان هاي دولتي و تاسيسات شهري و همچنين تهيه و اجراي طرحهاي عمراني شهري در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور

·         نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرح هاي شهرسازي و عمراني شهري با هدف ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمانها و شهرها و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور با رعايت اصول پدافند غيرعامل

·         راهبري اجراي طرح هاي بهسازي ، نوسازي و بازسازي محلات و ساماندهي بافت هاي قديمي شهرها و حاشيه آنها با رويكرد توانمند سازي ساكنين اين بافتها                                                    

·         اعمال سياست هاي دولت بر اراضي شهري اعم از خالصه و موات ، باير ، داير و ساير رقبات شهري و اجراي قانون زمين شهري و آئين نامه اجرايي آن

·         برنامه‌ريزي ‌و مديريت‌ عمران ‌زمينهاي شهري‌ و نظارت در زمينه‌استفاده بهينه از زمين در محدوده‌هاي شهري

·         راهبري تدوين موازين ، استاندارد ها و مشخصات فني و مقررات ملي براي ساختمان ها و مسكن در چارچوب برنامه و راهبري تحقيق و بررسي مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختماني و نيزراهبري تهيه استانداردهاي لازم براي مصالح ساختماني با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و حمايت از توليد كنندگان آنها

·         اتخاذ تصميم و تعيين خط مشي برنامه هاي اجرايي زمين ، مسكن ، شهرسازي ، ساختمانهاي دولتي و عمران شهري

·         تهيه و اجراي طرح هاي ساختمان هاي دولتي و تامين ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي مورد نياز جامعه از طريق مهندسين مشاور و پيمانكاران تائيد صلاحيت شده و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور

·         تعيين سياست هاي دولت در زمينه توليد وعرضه مسكن در كشور و توسعه و بهبود استاندارد هاي كمي و كيفي مسكن

 

احداث راه شوسه و تاسيس اداره كل طرق و شوارع

·         ساختن و نگهداري راه‌هاي شوسه در كشور وسيع و كوهستاني ايران چون هزينه زيادي داشته لذا تا مقارن جنگ جهاني اول راه‌هاي ايران به همان وضع سابق باقي بود و همان راه‌هاي كاروان‌رو را شامل مي‌شد ولي از سال ۱۲۹۹ هجري شمسي دولت اقدام به احداث راه شوسه به معناي امروزي آن نمود و مي‌توان تاريخ شروع ساختمان راه‌هاي شوسه را از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴ دانست.

·         تا اين زمان اعتبارات راهسازي و راهداري از طريق اخذ باج يا حق‌العبور در راه‌هاي شوسه تامين مي‌گرديد و مبلغ آن حداكثر به ۳۰۰۰۰۰ تومان مي‌رسيد. در ۱۱ فروردين سال ۱۳۰۱ ، اداره كل طرق و شوراع در وزارت فوائد عامه تشكيل و مامور ساختن و نگاهداري راه‌هاي كشور شد. در سال ۱۳۰۴ با پيشنهاد دولت وقت و تصويب دوره پنجم مجلس شوراي ملي دريافت حق‌العبور در راهدارخانه‌ها ممنوع و مقرر شد از وزن غير‌خالص صادرات و واردات مملكتي مالياتي بعنوان ماليات راه دريافت شود.

·         و به اين ترتيب اعتبار سالانه به ۱۵۰۰۰۰۰ تومان رسيده و راه‌هاي كشور را به نواحي مختلف تقسيم و مسئوليتي را براي اداره امور و تعمير و نگهداري راه‌ها معين كردند. در اين تقسيمات راه‌ها به ده ناحيه منقسم و هر يك شماره‌گذاري شد و تحت نظر يك نفر اداره مي‌شد. در سال ۱۳۰۵ برنامه مدوني تحت عنوان "پروژه پيشنهادي ساختمان طرق در ايران" جهت راه‌سازي تدوين گرديد. مدت اين پروژه ۹ سال و مخارج آن ۴۵ ميليون تومان پيش‌بيني شده بود. در اين برنامه ساختمان ۱۷۰۲۱ كيلومتر راه شوسه درجه ۱ و ۲ و ۳ پيش‌بيني شده بود، اين پروژه اولين برنامه ساختمان راه‌هاي شوسه در ايران است.

·         توجه به توسعه راه‌ها موجب گرديد در تاريخ ۱۳۰۸/۱۲/۲۷ اداره كل طرق و شوارع بموجب قانوني كه از مجلس شوراي ملي گذشت بصورت يك وزارت‌خانه مستقل بنام وزارت طرق و شوارع در آيد.

·         اصول وظايف وزارت‌خانه مذكور طبق ماده دوم اين قانون "مراقبت در ايجاد و نگهداري راه‌هاي آهن و شوسه و تنظيم و توسعه كشتيراني و اداره كردن امور بندري است" و سپس در سال ۱۳۱۵ با عنوان وزارت راه مامور احداث و نگاهداري راه‌ها، راه‌آهن و اداره امور بندري و كشتي‌راني كشور گرديد.

·         از آغاز جنگ دوم جهاني طي مدتي قريب به بيست و دو سال يعني تا بهمن ماه ۱۳۴۱ كشور ما نشيب و فرازهاي عجيبي را گذراند و در اين دوران اجراي برنامه‌هاي عمراني كشور آغاز گرديد و وزارت راه نيز هماهنگ با اين تحولات برنامه‌هاي راه‌سازي و نگاهداري راه‌هاي ساخته شده، توسعه راه‌آهن و گسترش و تجهيز بنادر و فرودگاه‌هاي كشور را هم گام با پيشرفت‌هاي سريع ساير اركان كشور دنبال كرده است.

·         وزارت راه بموجب قانون تغيير نام "وزارت – راه" به "وزرات  راه و شهرسازی" مصوب ۱۳۵۳/۴/۲۴ به وزارت  راه و شهرسازی تغيير نام يافته است و با تشكيلات جديد، اعتبارات بيشتر و وظايف وسيع‌تري به فعاليت پرداخت.

·         هدف وزارت  راه و شهرسازی عبارتست از پي‌ريزي سياست جامع و هماهنگ براي ترابري كشور، توسعه، تجهيز، گسترش، نگاهداري و ايجاد تاسيسات زيربنائي آن با توجه به مقتضيات توسعه اقتصادي، اجتماعي وعمراني و دفاع ملي بدين ترتيب احداث راه‌هاي ارتباطي كشور اعم از زميني (راه و راه‌آهن) و راه‌هاي آبي و فراهم آوردن وسايل ترابري و تنظيم مقررات استفاده صحيح از آنها- تامين ترابري كشور جزو هدف اساسي اين وزارت محسوب مي‌شود.

راه‌سازي و راهداري

در آغاز پهلوي طول راه‌هاي كشور ما ۳۹۰۰ كيلومتر تجاوز نميكرد. در دوران رضاشاه طول راه‌هاي ايران به ۲۴۰۰۰ كيلومتر بالغ گرديد. در ابتداي انقلاب سفيد شاه طول راه‌هاي كشور ما به حدود ۳۵۰۰۰ كيلومتر افزايش يافته بود، با اجراي برنامه‌هاي عمراني اول تا چهارم طول راه‌هاي ايران بحدود ۴۲۰۰۰ كيلومتر و در برنامه عمراني پنجم به ۲۶۰۰۰ كيلومتر شاه‌راه، راه اصلي و فرعي رسيد و در حال حاضر وزارت  راه و شهرسازی عهدهدار به نگهداري ۱۰۷۰۰۹ كيلومتر از انواع راه‌ها به‌شرح جدول پيوست مي‌باشد.

وزارت  راه و شهرسازی عمليات نگهداري راه بوسيله ۳ اداره ستادي و ۲۹ اداره كل  راه و شهرسازی استان به انجام مي‌رساند.

عمليات راه‌داري جاري و معمولي و راه‌داري فوري و اضطراري به‌عهده ادارات كل  راه و شهرسازی مي‌باشد و عمليات راه‌داري دوره‌اي مستمر و راه‌داري متناوب (روكش آسفالت راه‌ها) با نظارت ادارات ستادي وادارات كل  راه و شهرسازی استان‌ها از محل اعتبارات طرح‌هاي ملي و استاني بوسيله بخش خصوصي به انجام مي‌رسد.

وزارت  راه و شهرسازی در طي سال‌هاي بعد از انقلاب (۱۳۷۱-۱۳۵۹) روكش اسفالت راههاي اصلي را به شرح جدول پيوست به اتمام رسانيده است.

عمليات روكش تقويتي آسفالت در دست اقدام در قالب ۲۳ طرح و ۳۲ پروژه بطول كلي ۳۵۶۱ كيلومتر مي‌باشد.

تعميرات ابنيه فني- عمليات تعمير و مرمت ۵۰۰ دستگاه پل بزرگ در برنامه پنج ساله اول منظور بوده كه تا اين تاريخ تعمير و مرمت ۲۵۵ دستگاه بانجام رسيده است.

اصلاح نقاط حادثه‌خيز – در سطح ۱۱۲۸ نقطه حادثه‌خيز شناسائي شده در برنامه اول اصلاح ۳۰۰ مورد منظور بوده كه پيش‌بيني مي‌شود ۲۳۳ مورد تا پايان برنامه اول به انجام رسد.