01 آبان 1400
En | 
 • بررسي پرونده هاي كار گروه امور زير بنايي و شهرسازي
 • ارائه اطلاعات جامع در خصوص توليد كنندگان قير و آسفالت كشور و داده هاي مربوط به شتاب نگاشتي از زمين لرزه هاي رخ داده
 • صدور مجوز يا عدم آن
 • انجام بازديد اوليه از مسير ساختگاه راه، تهيه برآورد از مراحل ساخت پروژه و نظارت بر ساخت در حين اجرا همراه با انجام آزمايش هاي كنترل كيفي
 • احداث، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي
 • پروژه هاي مشاركتي صدور سند پرداخت در ذيحسابي
 • بررسي اسناد مالي مشاورين طرح قرارداد
 • پيگيري بر ايجاد تاسيسات زير بنايي(مختص ستاد و توابع)
 • كارآموزي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد
 • تهيه و بروز رساني پايگاه اطلاعات مكاني طرح هاي توسعه و عمران
 • مطالعه و طراحي ساختمان ها و تاسيسات
 • صدور و تمديد گواهينامه و نظريه فني راه، مسكن و شهرسازي
 • درخواست تخريب از سوي مالكين پروژه، بازديد از سوي كميته تخريب
 • بررسي پرونده هاي كميسيون ماده 5
 •  صدور پروانه هاي مهندسي
 •  صدور پروانه اشتغال به كار دفاتر مهندسي طراحي و سازندگان انبوه مسكن و ساختمان(شخص حقيقي)، مهندسي، كارداني و تجربي
 • صدور پروانه اشتغال به كار خدمات آزمايشگاهي(شخص حقوقي) و همچنين اشخاص حقوقي مشمول تبصره 4 ماده 11 و طراحان و ناظرين و شركت هاي كنترل بازرسي
 • مطالعه و طراحي ساختمان ها و تاسيسات، صدور و تمديد گواهينامه و نظريه فني راه، مسكن و شهرسازي
 •  تعيين و اعمال ضوابط و استانداردهاي ايجاد باغ شهرها، شهرك ها و شهرهاي جديد
 •  تهيه و تصويب طرح هاي جامع و تفضيلي شهرهاي جديد
 • درخواست تخريب از سوي مالكين پروژه، بازديد از سوي كميته تخريب، ارائه گزارش
 

 

 • تأمين اسناد اتمام و مالكيت مسكن مهر(مختص توابع)
 •  پروسه تغيير مديون جهت انتقال عرصه هاي مسكن مهر
 •  متمم تسهيلات پروژه هاي مسكن مهر
 •  تحويل واحد مسكن مهر
 •  ثبت نام واحدهاي خالي مسكن مهر
 •  وام مهر
 • تنظيم اجاره نامه ها
 • پاسخگويي به ارباب رجوع و شكايت مسكن
 • پرينت نامه هاي معرفي به بانك
 •  وام بافتهاي فرسوده
 •  توزيع يارانه سود بانكي اقشار ويژه
 • تهيه  و بروز رساني پايگاه اطلاعات مكاني طرح هاي توسعه و عمران
 • پاسخ به استعلامات ثبتي
 •  پاسخ به استعلامات فرم "ج"
 • تأمين اسناد اتمام و مالكيت مسكن مهر(مختص توابع)
 • بررسي و تاييد نهايي پرونده هاي واگذاري تعاون هاي مسكن مهر
 • ثبت و درج قرارداد عرصه مسكن مهر
 • صدور سند
 •  بررسي سوابق يارانه اي متقاضيان تسهيلات اقشار ويژه
 • استعلام مربوط به متقاضيان وام مسكن يكم
 • امور مربوط به مزايدها و فراخوان واگذاري زمين
 •  بررسي سوابق مالكيت كليه پرونده هاي واگذاري انفرادي جهت انتقال سند
 • پاسخگويي به استعلامات مالكيت و واگذاري ساير ارگانهاي دولتي: (ناجا، بنياد مسكن،آموزش و پرورش)
 •  واگذاري زمين به اقشار ويژه
 •  واگذاري زمين به دارندگان موافقت نامه هاي اصولي
 •  واگذاري زمين به عموم مردم
 •  واگذاري زمين از طريق ماده 22 الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (تفريحي، توريستي)
 •  واگذاري زمين از طريق ماده "100" قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
 • فرآيند برگزاري فراخوان و مزايده جهت واگذاري زمين
 •  انتقال قطعي سند مالكيت به افراد داراي قرارداد واگذاري
 •  واگذاري زمين در اجراي احكام قطعي قضايي و ديوان عدالت اداري
 • بررسي سوابق مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي
 •  پاسخگويي در خصوص نحوه واگذاري اراضي دولتي
 •  تأمين نصاب مالكانه زمين غير موات
 •  شناسايي و نگهداشت زمين هاي ملي
 •  بررسي درخواست هاي تشخيص نوعيت زمين
 •  ارزيابي املاك در پروژه هاي راهسازي
 • تهيه و بروز رساني پايگاه اطلاعات مكاني طرح هاي توسعه و عمران
 • اشتغال
 •  امريه سربازي
 • كسر از حقوق و ضمانت
 • معرفي به شركتهاي بيمه طرف قرارداد جهت صدور بيمه نامه
 • پاداش ازدواج و هزينه كفن و دفن
 •  درخواست برقراري يا اصلاح حقوق بازنشستگي و وظيفه
 • مديريت و راهبري آموزش هاي تخصصي