چهارشنبه، 7 خرداد 1399
En | 


-كارگروه تخصصي خشكسالي سرمازدگي و مخاطرات كشاورزی

-كارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی کشور

-كارگروه تخصصی مخاطرات زلزله ، لغزش لایه های زمین

-كارگروه تخصصی حمل و نقل و شریانهای حیاتی

- كارگروه تخصصی ارتباطات و فن آوری اطلاعات

- كارگروه تخصصی تامین سوخت و مواد نفتی

- كارگروه تخصصی بیمه ، بازسازی و بازتوانی

- كارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی

- كارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی

- كارگروه تخصصی تشکل های مردم نهاد

- كارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات

- كارگروه تخصصی امنیت و انتظامات

- كارگروه تخصصی بهداشت و درمان

- كارگروه تخصصی تامین مسکن