چهارشنبه، 7 خرداد 1399
En | 

شرح وظايف كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريان هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان استان ....

تدوين امور مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت راه و شهرسازي مهرماه 1391


شرح وظايف كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريان‌هاي‌حياتي، بلاياي‌جوي و طوفان استان.............. با مسئوليت اداره كل راه و شهر سازي

فصل اول – كليات

ماده (1) - مستندات قانوني

- تبصره (4) ذيل ماده (15) آئين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 23/1/88 وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست دولت.

ماده (2)- هدف

مديريت مخاطرات و بحران بخش حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان.

ماده (3) - تعاريف

3-1- تعاريف براساس ماده (1) و (2) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و بندهاي ذيل آن مي‌باشد.

3-2- حوادث انسان‌ساز بزرگ در بخش حمل و نقل حوادثي است كه جهت مديريت مقابله با آن نياز به حضور ستادهاي مديريت بحران استان‌ها و شهرستان‌ها باشد.فصل دوم - شرح وظايف عمومي و تخصصي

ماده (4) - شرح وظايف عمومي

4-1- اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان.

4-2- انجام وظايف مربوط به مراحل پيش‌بيني و پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي و بازتواني.

4-3- تهيه و پيشنهاد وظايف دقيق و نقش واحدهاي استاني مديريت بحران در زيربخش‌هاي هوايي، دريايي، جاده‌اي، ريلي و هواشناسي به امور مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارتخانه.

4-4- تهيه و پيشنهاد خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي اجرايي مورد نياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت تصويب در كارگروه تخصصي ملي وبرنامه ريزي جهت توسعه و استفاده از كليه امكانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي ، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه.

4-5- تهيه طرح جامع خطرپذيري بخش حمل و نقل،شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان استان با هماهنگي ساير دستگاه‌ها و واحدهاي استاني.

4-6- انجام مطالعات كاربردي در زمينه ارتقاي استانداردهاي ايمني در مراحل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي و بازتواني در شبكه حمل و نقل استان.

4-7- شناسايي شرايط اقليمي استان و لحاظ نمودن آن به عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين در استان.

4-8- تهيه و تدوين و ساماندهي نظام‌هاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي در استان.

4-9- شناسايي تغيير اقليم استان و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راهكارهاي مناسب.

4-10- بررسي و پيشنهاد طرح‌هاي مطالعاتي و اجرايي مديريت بحران در زيربخش‌هاي حمل و نقل استان در مراحل پيش‌بيني و پيشگيري، آمادگي و مقابله و بازسازي و بازتواني.

4-11- پيشنهاد برنامه‌هاي ساليانه و ميان‌مدت كارگروه استاني و اعلام آن به شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و دبيرخانه كارگروه تخصصي ملي (امور مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارتخانه) و ارائه آن به مراجع زيربط جهت تصويب و تخصيص اعتبارات لازم و تبادل موافقت‌نامه‌هاي مربوط.

4-12- جمع‌آوري و جمع‌بندي اطلاعات مربوط به خسارات وارده در بخش حمل و نقل استان در اثر وقوع حوادث طبيعي و انسان‌ساز بزرگ و اعلام آن به دبيرخانه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و دبيرخانه كارگروه تخصصي ملي جهت تامين اعتبارات مورد نياز.

4-13- تشكيل كار گروه ارزيابي عملكرد واحدهاي مديريت بحران مربوطه در استان در مراحل مختلف مديريت بحران.

4-14- پشتيباني، هماهنگي و نظارت و ارزيابي بر اقدامات شركت‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه حمل و نقل در خصوص مراحل مختلف مديريت بحران (بويژه آمادگي و مقابله) در استان و شهرستان‌ها و ارايه گزارش به دبيرخانه كارگروه تخصصي ملي.

4-15- برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي لازم به منظور جلوگيري از تداخل مسئوليت‌ها و انجام كارهاي موازي و تكراري در مراحل مختلف مديريت بحران در زيربخش‌هاي حمل و نقل و هواشناسي استان.

4-16- به روز رساني ساب پورتال كارگروه تخصصي استان.

4-17- گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه يكبار به دبيرخانه كارگروه تخصصي ملي.ماده (5) - شرح وظايف تخصصي

5-1-پيش‌بيني و پيشگيري

5-1-1- بررسي تأسيسات و امكانات موجود حمل و نقل از نظر شرايط ايمني و پيگيري در جهت مقاوم ‌سازي و نو سازي ساختمان ها و تاسيسات غير مقاوم موجود.

5-1-2- نظارت بر رعايت اصول فني و ايمني در احداث تاسيسات حمل و نقل استان و نحوه نگهداري آنها.

5-1-3- پيگيري و نظارت بر رعايت اصول ايمني در حمل و نقل كالاهاي خطرناك در استان.

5-1-4- هماهنگي و پيگيري در زمينه شناسايي پديده‌هاي جوي و اقليمي استان و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها از طريق تهيه اطلس استاني پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام بهم پيوسته استاني پايش و بهبود نظام‌هاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلندمدت با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته.

5-1-5- جمع‌آوري اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعاتي درباره وضعيت بروز طوفان و مخاطرات جوي در استان.

5-1-6- جمع‌آوري آمار و اطلاعات مربوط به وقوع حوادث طبيعي و نيز انسان‌ساز بزرگ بخش حمل و نقل و هواشناسي در سطح استان و تجزيه و تحليل نتايج آنها جهت استفاده در طرح‌هاي جديد.

5-1-7- اعلام پيش‌آگاهي و پيش‌بيني وقوع بلاياي جوي استان به ساير دستگاه‌هاي مرتبط و مردم از طريق اداره كل هواشناسي استان.

5-1-8- پيگيري و نظارت بر استفاده مؤثر از انواع بيمه‌ها و تسهيلات اعتباري در بخش‌حمل و نقل استان در ارتباط با خسارات ناشي از حوادث.

5-2-آمادگي

5-2-1- تهيه طرح جامع مديريت حوادث طبيعي و انسان‌ساز بزرگ استان در بخش مربوطه و تهيه و تدوين طرح تفصيلي هر نوع حادثه ، برنامه ساليانه و نيز شناسايي ريسك حوادث.

5-2-2- تهيه ساختارهاي جانشيني مديريت بحران در هريك از زير بخش‌هاي حمل و نقل وهواشناسي استان با توجه به الگوهاي مصوب كارگروه تخصصي ملي.

5-2-3- تعيين شرح وظايف هريك ازمديران وپرسنل مورد نياز در زمان آمادگي و مقابله با بحران.

5-2-4- انجام آموزش‌هاي مورد نياز به مديران و پرسنل ذيربط استاني و برنامه‌ريزي جهت تداوم آنها.

5-2-5- ايجاد بانك اطلاعاتي درباره پرسنل، اماكن، تأسيسات ، تجهيزات و ساير امكاناتي كه بالفعل و بالقوه در امور حمل و نقل و هواشناسي در حوادث طبيعي و انسان‌ساز بزرگ در استان موجود و مورد نياز است.

5-2-6- پيگيري انجام پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه تعيين دوره بازگشت طوفان و مخاطرات جوي در مناطق مختلف استان توسط اداره كل هواشناسي استان.

5-2-7- ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات در استان به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رساني آني و دقيق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.

5-2-8- پيگيري در جهت ايجاد اتاق امن مديريت بحران در هريك از زيربخش‌هاي حمل و نقل و هواشناسي.

5-2-9- ايجاد امكانات لازم بي‌سيم و باسيم جهت برقراري ارتباط مطمئن مؤثر با مديران حادثه در هنگام مديريت بحران در استان.

5-2-10- تعيين نوع و ميزان منابع (نيروي انساني، امكانات و تجهيزات) مورد نياز امور حمل و نقل استان براي اجراي سريع و مؤثر عمليات مقابله با بحران در بخش‌هاي دولتي و خصوصي و پيگيري جهت تهيه آنها توسط دستگاه‌هاي مسئول.

5-2-11- اجراي مانورهاي فصلي در زمينه وقوع حوادث طبيعي و انسان‌ساز بزرگ در امور حمل و نقل و هواشناسي استان.

5-2-12- پيشنهاد ضوابط مربوط به تعيين سطوح حالت اضطرار و شيوه اعلام بحران‌هاي ناشي از حوادث در مجموعه بخش حمل و نقل و هواشناسي استان .

5-2-13- تهيه و جمع بندي گزارشات ماهيانه از وقوع حوادث طبيعي و انسان ساز بزرگ به وقوع پيوسته در بخش‌هاي حمل و نقل و اعلام آن به مراجع مربوطه .

5-2-14- مطالعه و تعيين راه‌ها و راه‌حل‌هاي جايگزين در هنگام مقابله با بحران در استان از طريق هريك از زيربخش‌هاي حمل و نقل وهواشناسي.

5-2-15- تشكيل كار گروه تخصصي ارزيابي خسارات در استان.

5-2-16- برنامه‌ريزي و پيگيري در ارايه آموزش‌هاي لازم به مردم و كاربران بخش حمل و نقل در استان در ارتباط با چگونگي پيشگيري از وقوع بلايا و يا كاهش اثرات آن و نيز مقابله با آن توسط واحدهاي مسئول در استان و ساير زيربخش‌هاي حمل و نقل و هواشناسي.

5-2-17- تهيه و پيشنهاد دستورالعمل‌هاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث در استان به دستگاه‌هاي ذيربط بخش حمل و نقل و هواشناسي.

5-2-18- احداث پل‌هاي موقت و مديريت بر نگهداري و استفاده صحيح از آنها و نيز پيگيري در جهت آموزش پرسنل نصاب.

5-2-19-برنامه ريزي جهت ايجاد فرماندهي واحددر اجراي وظايف كارگروه فرعي حمل و نقل در سلسله مديريت مقابله با بحران.

5-3- مقابله

5-3-1- اطلاع‌رساني سريع از وقوع هر نوع حادثه به مديران مسئول در زيربخش‌هاي حمل و نقل استان و ارايه اخبار و اطلاعات مربوط به رويدادها و اقدامات انجام شده به دبيرخانه كارگروه تخصصي ملي در هر 12 ساعت تا پايان مرحله عمليات مقابله با بحران.

5-3-2- هدايت و نظارت بر ترميم و بازسازي سريع تاسيسات و تجهيزات حمل و نقلي آسيب‌ديده در استان توسط هريك از زيربخش‌هاي حمل و نقل مرتبط.

5-3-3- بكارگيري كل امكانات مورد نياز دولتي و خصوصي در هنگام مقابله با بحران در استان با توجه به ابلاغ استاندار و يا رئيس كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، طوفان و بلاياي جوي در مركز.

5-3-4- ابلاغ مسيرهاي بهينه در هنگام مقابله در بخش هاي مختلف حمل و نقل .

5-3-5- اعزام كار گروه هاي ارزيابي عملكرد مديران و ارزيابي خسارات استاني در پي وقوع حوادث به منظور ارزيابي عملكرد مديران بخش در مقابله با بحران و نيز بدست آوردن دلايل خسارات وارده.

5-3-6- اخذ گزارش كارگروه‌ ارزيابي عملكرد واحدهاي استاني در هنگام بحران و ابلاغ نقاط ضعف احتمالي و پيگيري و نظارت جهت رفع آنها.

5-3-7- برآورد اوليه خسارات ريالي وارد شده و اعلام آن به مراجع مسئول در 12 ساعت پس از وقوع حادثه و ارسال گزارشات تكميلي آن.

5-4- بازسازي و بازتواني

5-4-1- تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به منظور بازسازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده در بخش حمل و نقل و هواشناسي استان و هماهنگي جهت ترميم اماكن و تجهيزات حمل و نقلي آسيب ديده.

5-4-2- اخذ گزارش گروههاي تخصصي ارزيابي خسارات و تجزيه و تحليل دلايل تخريب و آسيب ديدن تاسيسات موجود در حمل و نقل وهواشناسي و در صورت لزوم پيگيري در انجام اصلاحات لازم در طراحي و اجرا و نظارت و نگهداري.

5-4-3- كنترل و نظارت بر استفاده از مصالح استاندارد جهت احداث ساختمانها ، تأسيسات و تجهيزات حمل و نقل و هواشناسي استان.

5-4-4- كنترل و نظارت بر استفاده از كارگران داراي كارت مهارت فني در اجراي ساختمانها ، تأسيسات وتجهيزات حمل‌و‌نقل و هواشناسي استان.

5-4-5- بررسي نقاط ضعف و قوت عمليات مقابله با حوادث و اصلاح نقاط ضعف و ارايه پيشنهادات لازم در زمينه اصلاح قوانين و مقررات مربوطه در صورت نياز.

5-4-6- پيگيري اخذ اعتبارات لازم توسط مراجع مسئول جهت بازسازي ساختمانها، تاسيسات و تجهيزات آسيب‌ديده بخش حمل‌و‌نقل و هواشناسي استان.

5-4-7- ايجاد تسهيلات حمل و نقلي مورد نياز براي مجريان بازسازي.

5-4-8- پيگيري در جهت بازتواني كارگزاران بخش حمل و نقل وهواشناسي كه در اثر وقوع حوادث دچار خسارات بدني و مالي مي‌شوند.

فصل سوم – تركيب اعضاء

اداره كل راه و شهرسازي استان موظف است دبيرخانه‌اي متناسب با وظايف كارگروه ايجاد و هر سه ماه يك بار گزارشي از فعاليت‌هاي خود را به دبيرخانه كارگروه تخصصي حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان وزارتخانه و (امور مديريت بحران و پدافند غيرعامل) و اداره كل مديريت بحران استان ارسال نمايد.

ماده (6)- اعضاء اصلي

6-1- قائم مقام وزير و مدير كل راه وشهرسازي استان. (رئيس)

6-2- مديركل فرودگاه‌هاي ‌استان.

6-3- مدير كل هواشناسي استان.

6-4- مدير كل بنادر و دريانوردي استان.

6-5- مدير كل راه آهن استان.

6-6- مديركل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان.

6-7- فرمانده پليس راه استان

6-8- نماينده اداره كل مديريت بحران استان.ماده (7)- اعضاي مدعو

در صورت ضرورت و متناسب با موضوع دستور كار جلسات از ساير دستگاه‌هاي اجرايي و مسئولين مربوطه در جلسات دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 1: كارگروه اصلي داراي پنج كارگروه فرعي حمل و نقل هوايي- جاده‌اي- ريلي- دريايي و بلاياي جوي و طوفان مي‌باشد كه مسئوليت هريك به ترتيب با مديران كل فرودگاه‌ها- حمل و نقل و پايانه‌ها- راه‌آهن- بنادر و دريانوردي و هواشناسي خواهد بود.

تبصره 2: شرح وظايف كارگروه‌هاي فرعي متعاقباً پس از تأييد معاون امور دولت و رئيس مديريت بحران وزارتخانه به امضاء رؤساي هريك از كارگروه‌هاي فرعي در مركز ابلاغ خواهد شد.

اين شرح وظايف در هفت ماده و هفتاد و پنج بند درجلسه مورخ 31/04/1391 به استناد بند 4-3 ماده 4 شرح وظايف كارگروه تخصصي حمل و نقل شريانهاي حياتي و بلاياي جوي به تصويب رسيده است.